Regulamin rezerwacji i najmu sprzętu budowlanego wypożyczalni Rapid Rentals

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis http://rapid-rentals.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów najmu sprzętu budowlanego oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Najemca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu http://rapid-rentals.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Wynajmującego

3. Formularze rezerwacji – formularze dostępny na Stronie serwisu umożliwiający dokonania rezerwacji.

4. Serwis – internetowy serwis z Ofertami wynajmu sprzętu, działający pod adresem http://rapid-rentals.pl

5. Strona serwisu – każda strona bądź podstrona www Serwisu

6. Wynajmujący – usługodawca – Łukasz Kuś wykonująca działalność gospodarczą pod firmą RAPID RENTALS wypożyczalnia sprzętu i usługi budowlane Łukasz Kuś wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kwiatkowskiego 139H/3, 35-311 Rzeszów, NIP: 8191587077, REGON: 180609900, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@rapid-rentals.pl, numer telefonu: +48 695 676 050

7. Najemca – usługobiorca, który dokonał rezerwacji sprzętu budowlanego,

8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

9. Sprzęt – maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane, podlegający usłudze wynajmu między Wynajmującym a Najemcą, będący przedmiotem Ofert publikowanych w ramach Serwisu.

10. Oferta – treść opublikowana w Serwisie, mająca charakter ogłoszenia wynajmu Sprzętu, na konkretny okres czasu.

11. Rezerwacja – oświadczenie woli Najemcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Sprzętu, blokujące dostępność wybranego Sprzętu dla pozostałych Najemców, w wybranej przez Najemcę dacie i obowiązuje od momentu otrzymania płatności przez Wynajmującego, aż do momentu wykonania Umowy najmu

12. Opłata za usługę rezerwacji – opłata pobierana za świadczoną usługę elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na Rezerwacji Sprzętu oferowanego przez Wynajmującego
Najemcy.

Dla Sprzętu z informacją (obok ceny za dzień wynajmu):

„wymagana zaliczka” – opłata stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu,

„wymagana płatność online” – opłata stanowi 100% ceny najmu.

13. Umowa najmu – dokument podpisywany pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym, przy odbiorze Sprzętu i określający zasady ich wynajmu.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ JEGO REZERWACJI

1. Serwis dostępny jest na urządzeniach elektronicznych, mających dostęp do Internetu, poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.

2. Sprzęt oferowany w Serwisie jest nowy oraz używany, wolny od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na Stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Najemca, dokonując Rezerwacji, składa ofertę najmu określonego Sprzętu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Wszystkie ceny i koszty uwidoczniona na Stronach serwisu podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Koszt najmu Sprzętu nie zawiera kosztów dostawy i ewentualnych kaucji.

5. Opłata za usługę rezerwacji oraz koszt najmu Sprzętu uwidocznione na Stronach serwisu są wiążąca w chwili dokonania przez Najemcę Rezerwacji. Opłaty te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Sprzętów po dokonaniu przez Najemcę Rezerwacji.

6. Rezerwacji można dokonać:
6.1. poprzez serwis za pomocą Formularzy rezerwacji (http://rapid-rentals.pl )
6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rapid-rentals.pl,
6.3. telefonicznie pod numerem: +48 695 676 050

7. Warunkiem dokonania Rezerwacji w Serwisie przez Najmującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY NAJMU

1. Rezerwacje jest obowiązująca, jeśli Najemca zgodnie z § 3 pkt 6 prawidłowo wypełni Formularz rezerwacji lub prawidłowo poda poniższe dane:
1.1. wskaże wybrany Sprzęt, wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi,
1.2. poda adres dostarczenia Sprzętu (w przypadku odbioru osobistego pole dostawy należy pozostawić puste),
1.3. poda dane osoby rezerwującej (imię, nazwisko, telefon, e-mail, dane do FV),
1.4. zapozna się z Regulaminem strony i zaakceptuje jego postanowienia w czasie dokonywania Rezerwacji.
2. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo do anulowania Rezerwacji.

3. Bez względu na formę dokonania Rezerwacji, po jej dokonaniu Najemca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez odpowiednią wiadomość e-mail i sms.

4. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji następuje po weryfikacji przez Wynajmującego otrzymanej wpłaty i warunków Rezerwacji.

5. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji zawiera:
5.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
5.2. Umowę najmu (podpisywana w momencie odbioru Sprzętu)
5.3. niniejszy Regulamin

6. Z chwilą uiszczenia Opłaty za usługę rezerwacji przez Najmującego zostaje zawarta Umowa najmu między Najmującym, a Wynajmującym.

7. Najmujący, dokonując Rezerwacji i wnosząc Opłatę za usługę rezerwacji, zobowiązuje się do finalizacji transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy najmu.

8. Do zawarcia Umowy najmu wymagane jest przedstawienie przez Najemcę ważnego dokumentu tożsamości (w przypadku płatności za najem przelewem), dla płatności gotówką poza ważnym dokumentem tożsamości Najemcy wymagany jest rachunek za media na wystawiony na Najemcę.

9. Oferty publikowane w serwisie są ważne do momentu ich usunięcia – jednakże dotychczas zawarte w ramach niego Umowy najmu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą zachowują ważność.

10. Każda Umowa najmu będzie potwierdzana dowodem zakupu (fakturą).

11. Najemca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury. Niniejsza zgoda uprawnia Wynajmującego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Wynajmującego,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24.pl),
1.3. płatności gotówką w siedzibie Wynajmującego

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 85 1160 2202 0000 0002 1952 7928 (Bank Millennium S.A.) RAPID RENTALS wypożyczalnia sprzętu i usługi budowlane Łukasz Kuś, ul. Kwiatkowskiego 139H/3, 35-311 Rzeszów, NIP: 8191587077, REGON: 180609900. W tytule przelewu należy wpisać „Najem …”.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24 można dokonać płatności za pomocą blik lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY SPRZĘTU

1. Koszty transportu ponosi Najemca, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej. Koszty transportu zostały opisane na Stronach Serwisu, w zakładce dostawa.

2. Wynajęte w Serwisie Przedmioty najmu Najemca może odebrać osobiście pod adresem: RAPID RENTALS Łukasz Kuś, ul. Kwiatkowskiego 139H/3, 35-311 Rzeszów

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA WYNAJMUJĄCEGO I NAJEMCY

1. Wynajmujący zapewnia, że Sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad, a Najemca, odbierając Sprzęt potwierdza ten fakt.

2. Najemca zobowiązany jest do dokonania zapłaty za najem Sprzętu zgodnie § 5 W przypadku przelewu tradycyjnego zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć dowód wpłaty.
3. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu .

4. Na czas najmu Sprzętu może zostać pobrana kaucja zwrotna, która stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy najmu. Informacja o tym czy kaucja za wybrany sprzęt jest pobierana znajduje się w Ofercie.

5. W przypadku braku uszkodzeń kaucja (jeżeli została pobrana) jest zwracana bez odsetek w dniu zwrotu wynajętego Sprzętu.

6. Za zwrot niewyczyszczonego sprzętu pobierana jest opłata ryczałtowa w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

7. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego Sprzętu.

8. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za Sprzęt.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę ponosi Najemca.

11. Najemca zobowiązuje się do należytego traktowania Sprzętu, będącego przedmiotem Umowy najmu i jego zwrotu w stanie nienaruszonym, poza stopień wynikający z normalnego użytkowania.

12. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

13. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętego Sprzętu powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, Najemca ponosi koszty naprawy Sprzętu, jednak nie większe niż wartość Sprzętu wpisaną w Umowę najmu.

14. W razie zaginięcia lub utraty Sprzętu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wartość Sprzętu wpisaną w Umowę najmu.

15. Z chwilą rozwiązania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu. Zwrot Sprzętu następuje bez odrębnego wezwania, pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości Sprzętu wpisanej w Umowę najmu.

16. Najemca zobowiązuje się zwrócić Sprzętu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony.

17. W przypadku zwrotu Sprzętu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostaje naliczona kara umowna w wysokości 150% jednodniowego kosztu najmu, za każdy dzień zwłoki.

§ 8

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Anulowanie Rezerwacji możliwe jest z pośrednictwem systemu elektronicznego (link w wiadomości email) na 24 godziny przed początkiem okresu Rezerwacji.

2. By anulować rezerwację w czasie krótszym od 24 godzin należy zatelefonować pod numer firmowy +48 695 676 050

3. W przypadku odwołania Rezerwacji przez Najemcę, Opłata za usługę rezerwacji podlega zwrotowi pomniejszona o 10% wartości Opłaty.

4. Najemca ma prawo do złożenia zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu przez Wynajmującego, w okresie do 14 dni po jej zakończeniu. Każdy przypadek zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu będzie rozpatrywany indywidualnie, przez Wynajmującego.

5. Prawo odstąpienia od Umowy najmu przysługuje zarówno Wynajmującemu, jak i Najemcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wynajmujący:
1.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
1.2. dostęp do poczty elektronicznej,
1.3. przeglądarka internetowa,
1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Najmujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Najemca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Najemcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami elektronicznymi na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Najemcę poprzez zgłaszanie tego na adres e-mail biuro@rapid-rentals.pl

2. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź Wynajmującego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Najemcy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Najemcę sposób.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów najmu między Wynajmującym, a Najemcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, ze względu na siedzibę Wynajmującego.

4. Najemca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Najemca może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.